"Vom Tag" - Type XVIIIb


© Christian Fletcher 2016